Vedtekter

Våre vedtekter av 1950 revidert sist i 2010

§ 1   STIFTELSE OG ORGANISASJON

Ved Uranienborg Skolle ble det i 1911 stiftet et korps, som under navnet URANIENBORG SKOLES GUTTEMUSIKKORPS, var i virksomhet til 1915.

Det nåværende korps ble stiftet 20. November 1950 under samme navn, og tok opp bare gutter.

I 1966 ble det besluttet  ta opp piker, og navnet ble i 1967 forandret til URANIENBORG SKOLEKORPS.

Skolens rektor er korpsets beskytter.

URANIENBORG SKOLEKORPS er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Oslo Krets fra 12. Mai 1951.

§ 2  FORMÅL

URANIENBORG SKOLEKORPS skal:

2.1  Musikk

Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for det.

2.2  Sosial aktivitet

Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for barn og ungdom.

2.3  Informasjon

Informere om korpsets, kretsens og NMFs aktiviteter, og fremme forståelse for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

2.4  Musikkpolitikk

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Følge opp de overordnede musikkpolitiske retningslinjene kretsen og NMF trekker opp.

2.4  Arrangement

Gi musikere og tillitsvalgte tilbud om kurs. Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement.

2.5  Utviklingsarbeid

Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, kretsen, NMF sentralt og andre organisasjoner. Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling og samarbeide med andre korps og musikklivet for øvrig.

§ 3  MEDLEMSKAP

3.1  Opptak av medlemmer

Opptak av utøvende og ikke-utøvende medlemmer godkjennes av styret.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

3.2  Organisering av korpset

a) Korpset kan etter behov deles i aspiranter, rekrutt- og hovedkorps.

b) Korpset følger forbundets gjeldende arbeidsbestemmelser.

– Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. Juli det året de fyller 19 år.

– Utøvende medlemmer i korpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemsforpliktelsene i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset, i tilfelle arrangementskollisjoner.

c)  Korpset skal velge 2 tillitsvalgte fra korpsets utøvende medlemmer.

3.3  Forutsetninger for medlemskap

a)  Korpsmedlemmene må overholde korpsets, kretsens og NMFs vedtekter, regler og lovloge vedtak.

b)  Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd. I tillegg er medlemmene forpliktet til å øve hjemme.

c)  Medlemmene skal vise god oppførsel i forholdet til de andre medlemmene og korpsets ledelse.

d)  Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

e)  Medvirkning i andre korps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.4  Kontingent

a)  Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til krets/forbund og kontingentinnbetalinger følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

b)  Utøvende medlemmer er forpliktet til å betale kontingent forskuddsvis to ganger i året, og andre økonomiske medlemsplikter til fastsatte tider.

c)  Ikke-utøvende medlemmer er forpliktet til å betale kontingent innen årsmøtet. Bare de som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet (1 stemme pr medlemskap).

3.5  Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til korpsets ledelse. For barn som ikke er fylt 15 år må utmeldingen være skriftlig godkjent av foresatte. Utmeldelse foretas i forbindelse med semesterslutt. Ingen bør slutte i løpet av et korpsår.

3.6  Suspensjon og ekskludering

a)  Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler eller vedtak, eller er til skade for korpsets aktiviteter kan korpsstyret suspendere for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

b)  Korpsets suspensjons- og ekskluderingsvedtak kan ankes inn for kretsstyret for endelig avgjørelse.

§ 4  ÅRSMØTE

4.1  Status

Årsmøtet er URANIENBORG SKOLEKORPS høyeste organ.

4.2  Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

a)  Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av oktober måned.

b)  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.

c)  Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

d)  Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøte skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

e)  Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn til rett tid frem på årsmøtet.

4.3  Representasjon, rettigheter og voteringer

a)  På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, øvrige foresatte og gjester invitert av styret.

b)  Følende har forslags- og stemmerett:

–  Utøvende og ikke-utøvende medlemmer som er fylt 15 år, og som oppfyller sine medlemsforpliktelser.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c)  Medlemmer som ikke er fylt 15 år har tale- og forslagsrett. Representanter fra krets og NMF har talerett. Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske.

d)  Gyldige vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av de avgitte stemmene) dersom annet ikke er bestemt i vedtektene.

e)  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede.

4.4  Årsmøtets dagsorden

1.Konstituering a)Åpning b)Navneopprop c)Godkjenning av innkalling d)Godkjenning av dagsorden/sakslisten e)Valg av møteledelse f)Valg av møtesekretær g)Valg av protokollunderskrivelse 2.  3.Godkjenning av årsmelding 4.Godkjenning av  avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader. 5.Saker fremmet av korpsstyret 6.Saker fremmet av korpsmedlemmene 7.Fastsettelse av kontingent 8.Plan og budsjett 9.Valg av formann for 2 år 10.Valg av styre for 2 år. Hensynet til kontinuiteten må ivaretas. Valg av komiteer. Leder for hver komité velges særskilt. 11.Valg av 2 revisorer for ett år. 12.Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for ett år, hvorav 1 fra de utøvende medlemmer. Lederen velges særskilt.

Valgbare til verv er de fremmøtte eller andre kandidater som har sagt seg villig til å motta verv. De som skal velges må være fylt 15 år når de tiltrer, og ha gyldig medlemskap.

Valgene foregår skriftlig dersom det kreves det.

§ 5  STYRET

5.1  Sammensetning og konstituering

a)  Styret består av leder og 7 styremedlemmer

b)  Korpset ledes av et styre bestående av:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, dirigent, og uniformsansvarlig. I tillegg har to utøvende medlemmer møterett.

5.2  Fullmakter

a)   Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets leder eller den styret gir fullmakt tegner korpset.

b)  Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer der er behov for.

c)  Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

5.3  Innkalling til styremøter. Beslutninger

a)  Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b)  Korpsets tillitsvalgte møter som observatører med tale- og forslagsrett.

c)  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, hvorav den ene må være leder eller nestleder.

d)  Når bare 4 er til stede, må alle avgjørelser være enstemmige for å være gyldige. Ved dissens må saken forelegges for et mer fulltallig styre.

e)  Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene skal sendes styrets medlemmer og dirigent. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.

5.4  Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet til godkjenning.

5.5  Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

5.6  Styrets arbeidsoppgaver:

1.  Å skaffe tilveie nødvendige pengemidler til korpsets drift.

2.  Foreta opptak av nye medlemmer.

3.  Sette opp sesongprogram i samråd med korpsets musikalske ledelse.

4.  Føre fremmøteprotokoll, samt sørge for bestilling og utdeling av årsstjerner, medaljer, og andre utmerkelser som korpset måtte ha.

5.  Føre nøyaktig fortegnelse over korpsets instrumenter og andre eiendeler. Dette skal til enhver tid holdes tilstrekkelig brann-, skade- og tyveriforsikret, og på turer reiseforsikret. Forsikringer skal også omfatte medlemmenes instrumenter, i den grad disse benyttes i korpset.

6.  Forestå arrangementer.

7.  Styret kan foreslå utnevnelser av æresmedlemmer, men utnevnelser må vedtas på årsmøtet.

8.  Korpsstyret er ansvarlig for ALL VIRKSOMHET SOM DRIVES I KORPSETS NAVN.

5.7  Instrukser/reglement

Arbeidsinstrukser/reglement skal foreligge for:

1.Korpsets musikalske ledelse. 2.De forskjellige styreverv. 3.De forskjellige komiteer. 4.Uniformen.

§ 6  MEDLEMMER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§ 7  KOMITEER

7.1  Revisjon

Revisjonen skal gjennomgå regnskapet hvert år og legge frem beretning for årsmøtet.

7.2  Valgkomiteen

Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i § 4.4 og legge komiteens innstilling frem for årsmøtet.

§ 8  OPPLØSNING AV KORPSET OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND

8.1  Oppløsning av korpset

Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.

8.2  Oppbevaring av instrumenter og andre eiendeler

I tilfelle oppløsning skal korpsets instrumenter og andre eiendeler samles inn og lagres på Uranienborg skole i påvente av gjenopprettelse av korpset.

Korpsets likvide midler settes inn på sperret konto, og skolens rektor er ansvarlig for at bankbok og effekter oppbevares på en forsvarlig måte.

8.3  Utmelding av krets og forbund

Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§ 9  VEDTEKSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtekter med 2/3 flertall.