Vedtekter

Vedtekter for Uranienborg skolekorps, revidert sist i 2019

§1 ORGANISASJON
Uranienborg skolekorps, stiftet 20. november 1950, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet Region Øst.

Korpset består av aspirant-, junior- og hovedkorps.

Korpset følger NMFs gjeldende arbeidsbestemmelser.

Korpset skal velge 1 tillitsvalgt fra korpsets utøvende medlemmer for ett år av gangen.

Forholdet til andre korps

En kan være medlem i Uranienborg skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

Medlem i Uranienborg skolekorps kan bli aspirant i voksenkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av styret i NMF Region Øst.

§2 FORMÅL
Uranienborg skolekorps skal gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering utvikle medlemmenes musikalske ferdigheter og skape et godt sosialt miljø.

§3 MEDLEMSKAP

§3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

§3.2 Forutsetning for medlemskap

Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema.

Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre.

Nevnte opplysninger registreres omgående i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand.

Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. Styret fastsetter egenandeler ved tap og skade.

Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

§3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

Korpset følger skoleåret.

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent ved begynnelsen av hvert semester. 

Korpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF. Rapporten sendes i henhold til de frister og rutiner som er fastsatt av NMF.  Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

Korpsene skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

§3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til korpsets styre.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset.

Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

§3.5 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

§4 ÅRSMØTET

§4.1 Status

Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.

§4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av første kvartal.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer skriftlig krever det. Innkallingen sendes ut:

minimum seks uker før ordinært årsmøte

to uker før ekstraordinært årsmøte

Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

§4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

Medlemmer som har fylt 15 år.

Foresatte for medlemmer under 15 år samt foresatte for medlemmer over 15 som ikke stiller på årsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett.

Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Følgende har tale- og forslagsrett:

Medlemmer som ikke er fylt 15 år.

Følgende har talerett:

Representanter fra NMF

Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

§4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

Konstituering

Åpning

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden/saksliste

Valg av møteledelse

Valg av referenter

Valg av protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett

Valg

Styreleder for ett til to år

Tre til seks styremedlemmer på valg for to (2) år

1 varamedlem for ett (1) år

Revisor for ett (1) år

Tre medlemmer i valgkomiteen

leder velges særskilt

De som velges må være minimum 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET

§5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av styreleder og minimum tre (3) styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/ praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

§5.2 Fullmakter

Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem kan signere på vegne av korpset.

§5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Utøvernes tillitsvalgte møter som fullverdig styremedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Møteleder avgjør ved stemmelikhet i styret.

Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer informeres om relevante vedtak som er gjort.

§5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor, valgt av årsmøtet.

§5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

Styreleder utøver daglig personalansvar.

§5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER

§6.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

§6.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.

§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.

I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF region Øst. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.

Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF region Øst dersom nytt korps ikke er reorganisert innen tre år.

Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 23. oktober 2019.